1. Rekisterinpitäjä Nimi
Linea Konsultit Oy (Y-tunnus: 1639698-6)

Yhteystiedot
Ruoholahdenkatu 8, 00180 Helsinki

vaihde 050 375 1026

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Nimi
Hanna Aalto
Yhteystiedot
Ruoholahdenkatu 8, 00180 Helsinki, hanna.aalto@linea.fi
3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Linea Konsultit Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidenmme ja näiden edustajien henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakas- ja kumppanuussuhteiden hoitoon.

Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta sinun ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano.

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteröidyn nimi ja sähköpostiosoite
6. Säännönmukaiset tietolähteet Tietoja saadaan rekisteröidyiltä itseltään sekä heidän organisaatioidensa julkisista tietolähteistä.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmannelle osapuolelle ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen säilytysaika

A. Manuaalinen aineisto
Rekisteri on sähköinen.

B. ATK:lle talletetut tiedot
Rekisteri on tallennettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojatulle yrityksen omalle palvelimelle. Rekisterinpitäjällä on ainoastaan tietojen käyttöoikeus.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

9.

Rekisteröidyn oikeudet

 

 

 

 


Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

 

 


Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

 

 

 

Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
- saada pääsy omiin tietoihin ja tarkastaa itseä koskevat käsittelemämme henkilötiedot
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
- vaatia henkilötietojen poistamista
- peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu antamaansa suostumukseen
- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen
käsittelyperusteena on oikeutettu etumme
- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti ja
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tätä tarkoittava pyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitettuna tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Tarkastuspyyntö osoitetaan:
Linea Konsultit Oy
Hanna Aalto / hanna.aalto@linea.fi
Ruoholahdenkatu 8, 00180HELSINKI

Rekisteröidyillä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten tai vanhentuneiden tietojen korjaamista. Korjauspyynnöt esitetään kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa ja täydentää rekisterissä olevia, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia ja vanhentuneita tietoja myös oma-aloitteisesti.

Korjauspyyntö osoitetaan:
Linea Konsultit Oy
Hanna Aalto / hanna.aalto@linea.fi
Ruoholahdenkatu 8, 00180HELSINKI

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan:
Linea Konsultit Oy
Hanna Aalto / hanna.aalto@linea.fi
Ruoholahdenkatu 8, 00180HELSINKI

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla